Regulamin Sklepu Internetowego

I. UWAGI WSTĘPNE
Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.curtainportal.com.

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Przedsiębiorcą zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

II. DEFINICJE
Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

1. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
2. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);
3. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;
4. Przedsiębiorca – właściciel i prowadzący Sklep Internetowy, którym jest OZLEM Sp. z o.o. z siedzibą w Sekocinie Nowym, adres: al. Krakowska 55, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239654, REGON: 140373876, NIP: 9512166091, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł;
5. Sklep Internetowy – prowadzony przez Przedsiębiorcę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
6. Strona – serwis internetowy www.curtainportal.com.
7. Towar – produkt oferowany Klientowi przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
8. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone w sposób określony na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Przedsiębiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
9. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Przedsiębiorcą, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Przedsiębiorcy Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Przedsiębiorcę.

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA
1. Oferta zamieszczona na stronie www.curtainportal.com kierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.
2. Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego może zostać dokonane wyłącznie po uprzedniej rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem oraz jest zobowiązany do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
6. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.
7. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Przedsiębiorca może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Przedsiębiorca może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.
8. Przedsiębiorca nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

IV. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI
1. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
2. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.
4. Towar oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.
5. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient ma obowiązek założyć własne konto na Stronie. Konieczne jest, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (faktura VAT).
6. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres email. W braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 10 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email info@bidunyaperde.com lub pod nr telefonu +48 22 701 93 35 / 37 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00.
8. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru zgodnie z treścią formularza.
9. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, Przedsiębiorca lub osoba działająca w jego imieniu może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. Przedsiębiorca może odstąpić od realizacji Transakcji w sytuacji, w której nie może on wykonać swego zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.
10. Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia jedynie po uprzedniej akceptacji takiej modyfikacji przez Przedsiębiorcę. Powyższe uprawnienie jest niezależne od uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru, które przysługuje konsumentom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
11. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie do 20 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji na adres email wskazany w Zamówieniu.
12. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.
13. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Przedsiębiorcę (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Przedsiębiorcę opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia) na adres wskazany w Zamówieniu.

V. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA
1. Ceny Towarów oferowanych przez Przedsiębiorcę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.
2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.
3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.
4. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

VI. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI
1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:
a) przelew zwykły na rachunek bankowy Przedsiębiorcy
[nazwa banku]. BANK PEKAO S.A.
[nr rachunku]; 03 1240 1079 1111  0010  0887 7371

b) płatność "za pobraniem", tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem;
c) za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Przedsiębiorcę, akceptowane przez Przedsiębiorcę systemy płatności elektronicznej widoczne są na Stronie.
2. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz otrzymany numer Zamówienia.
3. Płatność dokonywana w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. a) oraz c) powinna zostać dokonana nie później niż w ciągu 2 dni od daty złożenia Zamówienia.

VII. ZWROTY TOWARÓW, REKLAMACJE – UPRAWNIENIA KLIENTA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
1. Towary oferowane na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących uprawnień przysługujących Konsumentom, nie są objęte gwarancją, ani nie podlegają zwrotowi.
2. Przedsiębiorca oraz Klient wyłączają odpowiedzialność Przedsiębiorcy za Towary z tytułu rękojmi. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnień Konsumenta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Przedsiębiorcą.
2. Z uwagi na możliwe problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Przedsiębiorca sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Przedsiębiorcę) uprzedził Przedsiębiorcę o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email info@bidunyaperde.com lub pod nr telefonu +48 22 701 93 35 / 37).
3. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Przedsiębiorcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. Spory pomiędzy Klientem a Przedsiębiorcą, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
c) uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).
5. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 6. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Przedsiębiorcę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne konto na Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Przedsiębiorcę, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Przedsiębiorcę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia - każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2017 roku..

E-Magazyn

Chcesz być informowany o naszych promocjach?