Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne:
Strona internetowa dostępna pod adresem www.curtainportal.com (Strona) stanowi własność OZLEM Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, adres: al. Krakowska 55, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239654, REGON: 140373876, NIP: 9512166091, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (Administrator).

Osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego dokumentu.

Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa ochrony konsumentów. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszego dokumentu. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

II. Pliki "cookie"
W czasie korzystania ze Strony na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) zapisywane są tzw. pliki cookie, tj. pliki zawierające informacje potrzebne do prawidłowego korzystania ze Strony. Zapisanie plików na urządzeniu końcowym Użytkownika pozwala m. in. na zapamiętanie danych logowania czy zapamiętanie Towarów dodanych przez do koszyka. Pliki cookie pozwalają na zbieranie danych statystycznych Strony.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Użytkownika. Pliki cookie nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika, nie powodują zmian w ustawieniach tego urządzenia lub jego oprogramowaniu. Pliki cookie odczytywane są przez serwer, który je utworzył.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookie do swojego urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu Użytkownik powinien dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na komputerze Użytkownika.

Na Stronie mogą być wykorzystywane następujące rodzaje plików cookie:
1) Pliki administratora - pliki lokowane przez Administratora, za pośrednictwem Strony.
2) Pliki zewnętrzne - pliki lokowane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
3) Pliki sesyjne - pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika w czasie trwania sesji danej przeglądarki, usuwane z urządzenia Użytkownika po zakończeniu sesji. Pliki te nie umożliwiają pobierania jakichkolwiek danych osobowych lub informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
4) Pliki trwałe - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania. Trwałe pliki cookie nie są usuwane po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia Użytkownika. Pliki te nie umożliwiają pobierania jakichkolwiek danych osobowych lub informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. urządzenia Użytkownika.

III. Dane osobowe
Dane Użytkownika, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Administrator.

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego jedynie w zakresie, w jakim Użytkownika wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem (tj. Ustawą z oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie).

Dane osobowe są przetwarzane 1) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Transakcji, 2) w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); 3) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną - w celu przekazywania informacji o Stronie, ofercie i promocjach.

Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody chyba, że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie sądu).

Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym realizacja Transakcji nie jest możliwa bez ich podania.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora. Podmiot, któremu Administrator powierzył dane osobowe na zasadach opisanych powyżej jest uprawniony do dalszego ich powierzania do przetwarzania na warunkach i w celu identycznych jak wyżej określone. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.

Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: OZLEM Sp. z o.o. Al. Krakowska 55, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn, względnie na adres email info@bidunyaperde.com, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta lub wykonania Transakcji.

IV. Postanowienia końcowe
Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie, który dostępny jest na Stronie.

Zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni, nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie na Stronie nowej treści niniejszego dokumentu.

E-Magazyn

Chcesz być informowany o naszych promocjach?